Friday, September 3, 2010

Magic Power (魔幻力量) - 我是谁 我是谁 我是谁
我是誰 你是否常常這樣問自己
Wo shi shei Ni shi fou chang chang zhe yang wen zi ji
Who am I? Do you always ask yourself this?
我是誰 總是活在別人的期望裡
Wo shi shei Zong shi huo zai bie ren de qi wang li
Who am I? Always living up to other people's expectations
我是誰 是誰又擅自幫你定義了
Wo shi shei Shi shei you shan zi bang ni ding yi le
Who am I? Who made the decision for you again?
你是誰 只有不是自己才安全
Ni shi shei Zhi shi bu shi zi ji cai an quan
Who are you? You're only safe when you're not yourself

為什麼 你以為這個世界很美麗
Wei she me Ni yi wei zhe ge shi jie hen mei li
Why? You think this world is very beautiful
為什麼 你愛這個世界勝過愛自己
Wei she me Ni ai zhe ge shi jie sheng guo ai zi ji
Why? You love this world more than you love yourself
為什麼 這個世界不給你平等待遇
Wei she me Zhe ge shi jie bu ge ni ping deng dai yu
Why? This world doesn't treat you fairly
為什麼 到底做錯了什麼
Wei she me Dao di zuo cuo le she me
Why? Just what did you do wrong?

朋友都說你太 太 太奇怪
Peng you dou shuo ni tai Tai Tai qi guai
Friends say you're too too too weird
在背後把你當成笑 笑 笑話看
Zai bei hou ba ni dang cheng xiao Xiao Xiao hua kan
Behind your back they treat you like a j-j-joke
每一個動作都被瞎猜
Mei yi ge dong zuo dou bei xia cai
They blindly guess your every movement
他們說你是個不能容忍的存在
Ta men shuo ni shi ge bu neng rong ren de cun zai
They say they can't tolerate your existence

你想要的很 很 很簡單
Ni xiang yao de hen Hen Hen jian dan
What you want is so so so simple
不過就是最普通的 的 的平凡
Bu guo jiu shi zui pu tong de De De ping fan
Just the most ordinary, the simplest things
誠實做自己有時候很難
Cheng shi zuo zi ji you shi hou hen nan
Sometimes it's so hard to be your true self
但是請你勇敢的試一次看看
Dan shi qing ni yong gan de shi yi ci kan kan
But please bravely try for once

無論他們又說什麼 閒言閒語無法傷害我
Wu lun ta men you shuo she me Xian yan Xian yu wu fa shang hai wo
No matter what they're saying again, useless gossip won't hurt me
世界上只有一個我 沒人能代替的我
Shi jie shang zhi you yi ge wo Mei ren neng dai ti de wo
There's only one me in the world, a me that no-one can replace
無論他們又做什麼 小動作無法打敗我
Wu lun ta men you zuo she me Xiao dong zuo wu fa da bai wo
No matter what they do again, those little actions won't defeat me
我知道自己是最美麗的
Wo zhi dao zi ji shi zui mei li de
I know I'm the most beautiful
The most beautiful

會不會 上帝把你的靈魂放錯了身體
Hui bu hui Shang di ba ni de lung hun fang cuo le shen ti
Could it be, that God put your soul in the wrong body?
會不會 是故意整你不是不小心
Hui bu hui Shi gu yi zheng ni bu shi bu xiao xin
Could it be, He's purposely pranking you, not accidentally?
會不會 你常常都覺得力不從心
Hui bu hui Ni chang chang dou jue de li bu cong xin
Could it be, you always feel weaker than you wish?
會不會 堅持要做自己太危險
Hui bu hui Jian chi yao zuo zi ji tai wei xian
Could it be, persistence to be yourself is too dangerous?

憑什麼 難道比較特別就是不對
Ping she me Nan dao bi jiao te bie jiu shi bu dui
What proof is there? Is it really wrong to be more special?
憑什麼 先下了註解在認識之前
Ping she me Xian xia le zhu jie zai ren shi zhi qian
What proof is there? Why do you make assumptions before knowing me?
憑什麼 只不過想認真的活一遍
Ping she me Zhi bu guo xiang ren zhen de huo yi bian
What proof is there? I just want to live properly for once
憑什麼 隨便就把人定罪
Ping she me Sui bian jiu ba ren ding zui
What proof is there? You conveniently give someone a conviction

我是誰 這個問題困擾你多少天多少夜
Wo shi shei Zhe ge wen ti kun rao ni duo shao tian duo shao ye
Who am I? How many days and nights has this question troubled you?
我是誰 誰有資格決定你怎樣才是對
Wo shi shei Shei you zi ge jue ding ni zen me cai shi dui
Who am I? Who has the right to decide who you should be?
我是誰 我是誰 我是誰
Wo shi shei Wo shi shei Wo shi shei
Who am I, who am I, who am I?
我就是我 你就是你
Wo jiu shi wo Ni jiu shi ni
I'm me and you're you
認真做自己的人最美麗
Ren zhen zuo zi ji de ren zui mei li
People who are themselves are the most beautiful


------------------------------------------------------------------

This is a very lovely song. Saw the MV on television the other day and I fell in love with the song instantly. The lyrics is meaningful too. :)

1 comment:

♪abel said...

man...they look like a wannabe rock band la lol

Very encouraging song nonetheless, thx for sharing +)